Близо 93% от обработваемата земя, заявена през миналата година, е заявената в общинските служби „Земеделие” до понеделник сутрин земя за подпомагане по линия на преките плащания на площ за 2009 година.

Подадените заявления за подпомагане на обработваеми земи са за 2 731 947 хектара, а общо за всички начини на трайно ползване са заявени 3 032 835 хектара, в това число – за трайни насаждения, семейни градини, пасища, мери и ливади и смесени земеползвания.

С 4 000 са нараснали само в последните 24 часа представените заявления от земеделските производители, като общият брой за страната достигна 38 115. 20 700 от тях са въведени в системата на Разплащателна агенция и 3400 са в процес на въвеждане в системата.

По 9000 от представените и получили входящ номер от Общинските служби по земеделие заявления, трябва да бъдат направени допълнения, които стопаните могат да направят без да губят част от полагащите им се плащания в срок до 31 май.

Данните се променят динамично през целия ден, тъй като всички 236 общински служби по земеделие в страната работят и в момента без почивен ден и с удължено работно време от 8:00 до 20:00 часа.

Срокът за подаването на заявленията за подпомагане по линия на преките плащания на площ и за агроекологичните плащания е до 15 май. Подалите заявления в този срок, могат да правят корекции и допълнения в тях без санкции до 31 май.

Стопаните, подали заявления след 15 май подлежат на санкция, изразяваща се в намаление на сумата за подпомагане с 1% процент за всеки ден закъснение.