Животновъди от цялата страна се включват в безплатни обучения за ветеринарно-медицинските изисквания при изпълнение на мерките за превенция на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността в стопанствата си. Курсовете и семинарите са предназначени за регистрирани земеделски стопани и за работниците в техните стопанства. Провеждат се в Тракийския университет.

Димитър Георгиев е животновъд от община Костенец, който отглежда 10 крави и 50 кози млечно направление. Организирал е група фермери от Костенец, които да се включат в обученията. Свърза се с Агри.БГ, за да може информацията за провеждането на тези курсове да достигне до колкото се може повече животновъди:

“Това са безплатни обучения за нас фермерите. Когато имаме регистрация като земеделски производители, трябва да покриваме ветеринарно-медицински изисквания и да имаме придобито образование. Много от колегите животновъди все още не знаят, че тези обучения вече са задължителни. Научаваме го едва, ако във фермите дойдат проверки от ДФЗ-РА или Агенция по храните, и тогава се започва - трябва да имаш обучение за това, трябва да водиш дневник за това… при което настъпват санкции за нас.”

Димитър Георгиев: Всичко, което научаваме на тези курсове и семинари е много полезно за нас, защото след това можем да го прилагаме в нашите ферми, тъй като ние нямаме ветеринарно-медицинско образование. Лекторите, които са преподаватели от Университета, говорят много разбираемо и по достъпен за нас начин представят информацията. Аз лично се спрях на два курса, понеже те са подходящи за моето стопанство. Единият е за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, а вторият - за Хуманното отношение към животните. Когато имаме преминато обучение, имаме право да извършваме дезинфекция и дезинсекция в стопанствата си. Ако ги нямаме, трябва да се наеме фирма, за тази дейност, което ни струва допълнителни финансови средства.


Доц. Гергана Балиева от Ветеринарно-медицинския факултет е един от лекторите на обученията: “Наблюдението ми е, че курсовете активно се посещават от много на брой земеделски стопани. Интересното в случая е, че се включват не само стопаните, но и техни служители, които са пряко ангажирани с процесите и животните в стопанството. Темите са доста разнообразни, за да можем напълно да отговорим на очакванията и нуждите на стопаните. Обученията са разделени в 5 курса и 5 семинара, като след завършването на всеки един от тях, обучаващите се държат изпит и според постигнатите резултати, получават съответния сертификат.”

Семинарите обхващат 5 теми и се провеждат 2 дни (18 учебни часа), а курсовете (5 теми) са 30 учебни часа - в продължение на 4 дни. Към момента в курсовете са се обучили 300 души, а в семинарите - 400. Обученията са насочени към 3390 собственици на малки стопанства и заетите в тях лица, както и към млади земеделски стопани от цялата страна. Всеки фермер и работници от стопанството му имат право да изкарат до 2 обучителни курса и да се включат във всички пет семинара.

Димитър Иванов е студент по зооинженерство в Аграрния факултет и успоредно с това работи в семейното стопанство в село Лозен, общ. Любимец, където родителите му отглеждат млечни овце и крави. Посещава и курсовете по Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и Семинара за свободно и пасищно отглеждане на животни. Планира през есента да се включи и в курса по Хуманно отношение, за да надгради знанията си в тези направления. 

Мервин Ведатов е млад пчелар от град Опака, завършил Растителна защита в АУ - Пловдив: “Много полезен за мен беше семинарът за здравеопазване на пчелите, на преподавателя ас. Койчо Коев, тъй като болестите и нападението от акари са сред най-често срещаните проблеми при отглеждането на пчелите. Посетих също курсовете по Дезинфекция и Хуманно отношение към животните, защото смятам, че ще са ми полезни в бъдеще”. 

Обученията за животновъди се финансират по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и ще продължат до юни 2025 г.
По време на обученията се покриват разходите на участниците за транспорт, настаняване, изхранване, лекционни материали, сертификати. Следващата поредица от курсове и семинари ще се проведе в Тракийския университет през есента, след приключване на активната кампания в стопанствата. 

Курсове:

1 Курс: “Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.“

2 Курс: “Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.“

3 Курс: „Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти“

4 Курс: “Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.“

5 Курс: “ Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.“


Семинари:

Семинар 1: “Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на полученият животински продукти.“

Семинар 2: “Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер“

Сеиминар 3: “Пчеларство и здравеопазване на пчелите“

Семинар 4: “Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.“

Семинар 5: „Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.“