Обнародваха в Държавен вестник споразумението за сътрудничество в областта на земеделието,  животновъдството и рибарството между  аграрното министерство у нас и министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия.
 
 
Двете страни ще развиват отношения на двустранно сътрудничество в следните области:
- използване на съвременни технологии в селското стопанство, животновъдството и рибарството;
- размяна на законодателства и политики, регламентиращи селскостопанския сектор;
- стимулиране на търговията със селскостопански продукти, чрез улесняване на достъпа до пазара на всяка от страните;
- насърчаване на инвестициите в областта на селското стопанство, животновъдството и рибарството;
- участие в реализирането на съвместни проекти в областта на селското стопанство, животновъдството и рибарството.
 
От споразумението става ясно още, че страните ще провеждат семинари, работни срещи, курсове за обучение в областта на селското стопанство, животновъдството и рибарството; ще организират селскостопански изложения, срещи на иноваторите за насърчаване на частния сектор да инвестира в сектора. Заложено е още осъществяването на редовни срещи, с цел да се потвърди общото разбиране и взаимните ползи, произтичащи от прилагането на областите в споразумението.
 
Споразумението ще важи за период от пет години и автоматично ще се поднови се за същите периоди, освен ако едната страна не уведоми другата, в писмен вид и по дипломатически път за намерението си да прекрати или да не поднови споразумението за сътрудничество.