Все още няма яснота по схемите за директни плащания от 2015 г., а крайният срок, в който МЗХ трябва да обявяви националните решения е 31 юли 2014 г. В тази връзка от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) заявиха, че очакват управляващите да предоставят конкретика по всички нови схеми. Това се посочва в съобщение до медиите от АЗПБ.

 

„Продължава да няма яснота относно схемата за 13% обвързано с производството подпомагане (+ 2% обвързана подкрепа за протеинови култури) - кои ще са подпомаганите сектори, кои култури, кои животни, с какъв % подкрепа, месодайно ли, млечно ли животновъдство. Ясно е, че изискванията към бенефициентите по схемите ще се разпишат след консултации на МЗХ с Европейската комисия, но темата дори не е обсъждана в работната група към МЗХ, а всички работещи в сектори животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения са в очакване на детайлите по решенията“, заявяват от АЗПБ.

[news]
 

Според ръководството на браншовата организация, в проекта за концепция МЗХ решава да прилага и новата схема за дребни земеделски стопани без каквато и да е визия. „Аналогично стои и въпросът със задължителните 5% екологично насочени площи (ЕНП), както вече коментирахме в предишни наши обръщения. МЗХ посочва, че ще приложи максимално широк подход при формирането на списъка с ЕНП, за да даде възможно най-много опции за земеделските стопани, но детайли как да бъде изпълнено изискването, за да стартира подготовката още сега при подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ (срокът както бяхме пояснили е 31.07.2014) за стопанската 2014-2015 година, липсват.

 

Не е предоставен окончателно приет списък и изисквания към площи с азот-фиксиращи култури, с междинни култури или зелена покривка“, заявяват от АЗПБ. Относно решението на МЗХ за въвеждане на прогресивно намаление на субсидията по СЕПП – с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и с 10% за тези над 300 000 EUR от АЗПБ считат, че генерираната сума от това намаление (по прогноза на МЗХ между 1.8 млн. евро и 2.8 млн. EUR) е целесъобразно да се прехвърли конкретно към инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

 

„В заседанията на работната група по директните плащания към МЗХ бе постигнат консенсус с колегите от различните браншове по предложената от АЗПБ дефиниция за активни фермери, а именно - земеделските производители задължително да са регистрирани по Наредба 3 и да нямат задължения към държавния бюджет, за да се насочи подпомагането единствено към реално работещите и произвеждащи продукция земеделци.

 

Тъй като регламентът посочва срок до 31 януари 2015 г. страната ни да определи минималните земеделски дейности за допустимост на земята за подпомагане (вид дейности, брой за година и пр.) считаме, че и тук детайлите трябва да се дадат сега, за да се изпълнят изискванията през 2014 г. Т.е. разписването на конкретна дефиниция за „активен фермер“ е в дневния ред и не трябва да се чака отново крайния срок“, се посочва още в съобщението на АЗПБ.

 

От браншовата организация са категорични: „Очакваме преди 31 юли и в адекватен на нуждите на земеделските производители срок управляващите да излязат с детайли по схемите, за които все още липсват такива“.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!