След края на приема по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 се потвърдиха предварителните прогнози на АЗПБ, че индикативният бюджет няма да е достатъчен, за да покрие интереса на кандидатствалите бенефициенти по една от най-желаните мярки, предвид възможностите за инвестиции, които предлага. Базирайки се на официални данни от ДФЗ, че подадените проекти са на стойност над 2,1 млрд. лв. при обявен бюджет от 150 млн. евро земеделските производители в страната са притеснени, че средствата няма да бъдат достатъчни дори и за 30 % от тях.
[news]
От Асоциацията на земеделските производители в България смятат, че индикативният бюджет отнесен към броя подадени проекти е в разрез на желанието за стимулиране на малкия и среден бизнес в страната, се посочва в становище на АЗПБ. Предвидените средства няма да доведат до понижаване на безработицата или до повишаване на икономическата активност в България. Нефинансирането на голям брой проекти по-скоро е предпоставка за създаване на допълнителни негативни икономически ефекти, водещи до нестабилна пазарна конюнктурa.
 
АЗПБ предлага:
 
1. Да се увеличи бюджетът на мярка 4 със средства от националния бюджет, така че да се гарантира подпомагане на проектите по подмярка 4.1. на фермерите от приоритетните сектори- плодове, зеленчуци, мляко, месо и етерично-маслени култури. Предложението ще доведе до увеличаване на сега заложения процент на националното съфинансиране по мярката по примера на други страни членки като Белгия и Ирландия, където този процент е по-висок. По този начин ще се затвърди националната политика на подпомагане на уязвимите сектори, която е широко застъпена и в ПРСР 2014-2020г. В тази връзка АЗПБ счита за уместно да бъде анализирана своевременно тази възможност за увеличение на бюджета на мярка 4 и в частност на подмярка 4.1. Ангажирането на допълнителни национални средства не би следвало да утежни годишния бюджет на страната, тъй като тези необходими допълнителни средства реално ще се разходват в периода 2016-2018г. Одобрените проекти по мярката ще трябва да бъдат изпълнени и съответно разплатени в рамките на този тригодишен период, което ще позволи поетапно и планирано разходване на средствата. Реализираните инвестиции в приоритетните сектори ще изиграят и ключова роля за постигане на очакваните ефекти на ПРСР 2014-2020 за страната.
 
2. Да бъде въведен краен срок от 6 месеца след подписване на договор за финансово подпомагане с Държавен Фонд „Земеделие“ за започване изпълнението на дейностите и инвестициите по проекта, което да се доказва чрез предоставяне на някои от следните документи (банкови извлечения за осъществени плащания, договор за кредит с банка или друга финансова институция или наличие на собствени финансови средства). Предложението е във връзка с чл. 42, ал. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020г.
 
Настоящите предложения по същество цели подобряване управлението на ПРСР 2014-2020г. чрез въвеждане на система за своевременно събиране на информация и извършване на анализ за готовността на одобрените бенефициенти за реализацията на инвестициите. Считаме, че ефектът от възприемането на подобен подход би бил предотвратяване на лошите практики в управлението на средствата от ПРСР 2007-2013, водещи до загуба на средства по програмата, поради нереализирани одобрени проекти.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!