Държавен  фонд  „Земеделие” (ДФЗ) актуалицира сроковете по четири текущи приема по схемите за държавните помощи.
 
 
Утре - 17 май, изтича срокът за подаване на документи по Схемата  „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - за подпомагане на угоени прасета. Тя беше отворена на 2 май. 
 
Преди ден - на 15 май, изчете срокът за подаване на заявления  по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. телени червеи (Elateridae)”, но до 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения.
 
13 юни е крайният срок, в който се приемат документи по Схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.