Използване на инструмент за мониторинг на емисиите на амоняк и контрол на климата в животновъдни обекти, за да се подобри хуманното отношение към животните и общата устойчивост на стопанството. Върху това са фокусирали работата си от екипа на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs.

Агроиновации: Цифровизация на логистиката на храни и фуражи

Проектът се изпълнява в Белгия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на брой 157 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Основната цел на този експеримент е да разработи техника за мониторинг на емисиите на амоняк за естествени и механично вентилирани животновъдни стопанства. Целта е да се оптимизира контролът на климата в помещенията и евентуалното намаляване на емисиите.

Теоретични, технологични и неизползвани досега знания ще бъдат комбинирани за разработване на продукт, който да отговаря на нуждите както на животните, така и на фермерите. В този смисъл този експеримент разчита на научна обосновка за повишаване на пазарната стойност на продуктите, като взема предвид настоящото и бъдещото законодателство за околната среда и хуманното отношение към животните.

В този пилотен експеримент има три основни компонента: измерване на емисиите, контрол на климата и безжична сензорна мрежа. 

Измерването на емисиите се фокусира основно върху амоняка с възможно разширение до парникови газове. А мониторингът на климата разглежда по-широк спектър от параметри, като нива на въглерод, температура и относителна влажност. 

За по-добро качество на въздуха в помещенията е разработен автоматизиран инструмент за управление, който използва динамични техники за наблюдение. Освен това вентилационният контрол своевременно уведомява земеделските производители, ако е необходима намеса. 

Накрая безжична сензорна мрежа интегрира всички данни от измервателните уреди, като дава на фермера допълнителна информация за това, как да подобри хуманното отношение към животните и в същото време да увеличи устойчивостта на отглеждането на животните.

Брой 157 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.