На 01 юли 2017 година със съдействието на Института за агростратегии и иновации, Fermer.bg стартира рубриката „Агроиновации“, в която всяка събота, вече една година ви предоставяме информация, свързана с иновациите и дигитализацията на агро-хранителната верига като ви представяме вдъхновяващи идеи и примери за иновации, които се разработват или намират приложение в практиката на фермери в други държави-членки на ЕС. 
 
 
Представяме ви и дейността на сформирани Оперативни групи по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" от ПРСР 2014-2020 г. в други държави-членки., както и информация за събития и конференции и проекти, свързани с иновациите, дигитализацията както в различни държави-членки на ЕС, така и в България.
 
Уважаеми читатели, благодарим Ви за интереса, доверието, както и за обратната връзка, която получаваме от Вас. И тъй като иновациите във всеки един сектор са приоритет на Европа, те трябва да дойдат и у нас, инициирани от бизнеса, но и с подкрепата на предвидените за целта инструменти, ние ще продължим да Ви предоставяме идеи, които бихте могли да реализирате с или без подкрепата на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по която според последно предоставената от страна на МЗХГ информация се очаква да започне прием на проектни предложения тази есен.
 
И в този 54 празничен брой на рубриката Агроиновации ще ви запознаем с тематичните мрежи на ЕПИ-АГРИ и разбира се ще ви дадем пример за дейността на една такава тематична мрежа.
 
Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) е създадено като нов начин да се повишат производителността и устойчивостта в селското и горското стопанство, за да може секторът по - добре да се справи с предизвикателствата на днешния ден — засилената конкуренция, по-резките промени в пазарните цени, изменението на климата и по-строгите екологични правила.
 
 
Сред основните му цели е създаването на партньорства и свързването на специалисти от различни професионални области в мрежата на ЕПИ-АГРИ чрез разнообразни дейности, като оперативните групи и фокус групите на ЕПИ-АГРИ. Множество заинтересовани страни в сферата на иновациите и селското стопанство – селскостопански производители, консултанти, научни работници, предприятия от съпътстващите отрасли, неправителствени организации и други работят заедно, споделят идеи и превръщат познанията си в новаторски решения и научни резултати, които лесно могат да бъдат приложени в практиката.
Обединявайки усилията си, всички участници по-бързо постигат желаните резултати. С помощта на ЕПИ-АГРИ важните нови и утвърдени достижения в областта на иновациите и селското стопанство се разпространяват в целия ЕС. Така например когато специалист в Румъния намери решение, което би било от полза за испански фермер, целта е тази информация да достигне до фермера възможно най-бързо.
 
Тематични мрежи
Тематичните мрежи са иновативни проекти, финансирани по „Хоризонт 2020“, които имат за цел да намерят решения за най-належащите проблеми в селското и горското стопанство с участието на различни партньори от научните среди и практиката. Те събират най-добри практики и научноизследователски резултати, които са на крачка от практическото приложение, но не се познават и използват достатъчно добре. Тематичните мрежи разработват достъпни и лесно разбираеми материали за практиката. Събраната информация може да се използва в образованието или в научноизследователските бази данни и се подава също така в базата данни на ЕПИ-АГРИ за широко разпространение към земеделските и горските стопани и към останалите участници във веригата на селскостопанските иновации.
 
 
Ето пример за дейността на една такава тематична мрежа. OK-NET Arable е една от първите четири тематични мрежи, финансирани по „Хоризонт 2020“. Целта е да се подобри обменът на знания между селскостопанските производители, консултантите в отрасъла и научните работници, както и да се увеличат производителността и качеството на биологично отглежданите обработваеми култури в цяла Европа. Проектът е тригодишен и стартира през март 2015 г. В консорциума участват 17 партньори от 13 държави от всички краища на Европа.
 
В рамките на проекта се обобщават вече натрупаните практически и научни знания в областта на биологичното земеделие и се установява най-добрата методология за обмен на знания. В рамките на проекта се създаде европейска мрежа от селскостопански групи за иновации, в която се обменя опит и експериментално се използват образователни материали, разработени по проекта. По проекта е предвидено да се създаде платформа за обмен на знания в цяла Европа. 
 
 
54 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“