85 млн. лева е утвърденият финансов ресурс за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството. Това стана ясно по време на заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. 
 
 
Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на Фонд „Земеделие“, като размера на подпомагането е с 5% по-малко спрямо предходната кампания.
 
Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
 
 
Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
 
са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или 
 
са собственици на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно и/или пчелно семейство, регистрирани в СИРЖ на БАБХ, и/или 
 
са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.
  Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.