България е една от най-богатите на биологично разнообразие държави членки на Европейския съюз (ЕС), като е на трето място по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (34.4%).
 
 
Това каза зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на семинар на тема: „ОСП на кръстопът: Единство в устойчивостта прави силата“, съобщиха от пресофиса на агроминистерството. 
 
С оглед на нарастващите нужди на обществото за прилагане на съобразени с екологията селскостопански практики, в настоящия програмен период, България прилага широк набор от компенсаторни мерки, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие и имат положителен принос за околната среда и климата.
 
По отношение на Първи стълб, зам.-министърът припомни, че  реформата на ОСП за периода 2014-2020 г. въведе задължителен зелен компонент в директните плащания. Всяка година 30% от бюджета за директни плащания на България е предназначен за тази екологична схема.
 
През настоящия програмен период, по Втори стълб, в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., България е разработила набор от мерки, чиято цел е да се насърчават и стимулират земеделските стопани при извършване на селскостопанска дейност да съобразяват режими и изисквания, които водят до подобряване на консервационния статус на местообитанията и предотвратяване на тяхната деградация. Вергиния Кръстева  подчерта, че около 34% от общия бюджет на програмата  е насочен към мерки, които допринасят към Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“.
 
В рамките на бъдещата ОСП след 2020 г. се очаква да бъде засилен приносът на политиката към въпросите, свързани с околната среда, по-специално по отношение на борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Предвижда се да бъде повишен и приноса към ефективно оползотворяване на  природните ресурси, управлението на водите и биоенергията, каза още зам.-министърът.