През миналата година 2045 земеделски стопани са заявили образци на еднодневни трудови договори общо за 296 000 човекодни. Това съобщиха от Дирекция „Инспекция по труда“. 

Облекчение за фермерите: Без регистрационна карта от ОДЗ за еднодневни трудови договори

Селското стопанство е идентифицирано като рисков сектор по отношение както на използването на недеклариран труда, така по осигуряването на здраве и безопасност при работа, затова в последните години той е сред акцентите в контролната дейност на инспекторите. 

През 2020 г. в сектора са извършени 3567 проверки, като това е около 10 процента от всички- 37 145, които са направени през годината. Констатираните нарушения са 10 464 броя, от които 6422 броя са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 броя – по изпълнение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 броя при 247 случая през 2019 г. 

През 2020 г., с цел преодоляване последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, бяха създадени два нови вида договори – за повече от един ден и за наемане на трайно безработни лица, които действаха до края на месец октомври. 

От инспекцията напомнят, че от началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

От страна на Инспекцията по труда своевременно беше създадена възможност те също да заявяват онлайн образците на договори за краткотрайна сезонна работа през специално разработената за целта система.

Информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се предоставя периодично от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по служебен път, поради което в общия случай не е необходимо правоимащите лица да предоставят данни за регистрацията си. Всеки земеделски стопанин или тютюнопроизводител, който все още няма осигурен достъп до системата, може да заяви такъв в Инспекцията по труда. Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако землищата са в различни области на страната). В този случай, с цел предотвратяване на злоупотреби от трети лица, е необходимо при заявяването да бъде представена регистрационна карта. Данните за вход в системата се предоставят еднократно и могат да бъдат използвани ежегодно. 

Сред тях е и специален калкулатор, който изчислява каква сума за осигурителни вноски трябва да бъде платена предварително срещу заявения брой образци. Създаден е и калкулатор, който изчислява и генерира автоматично в квитанцията към образеца на трудов договор дължимите суми за данък и осигурителни вноски за сметка на работника, както и нетната сума, която той трябва да получи.

Повече информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401