Пряко заетите в селското стопанство на Европейския съюз, които са около 9.1 милиона човека, ще намалеят с 28% в периода между 2017 и 2030 г.
 
 
Това са част от заключенията в Доклада за селскостопанските прогнози на ЕС от 2017 до 2030 г., който беше публикуван в понеделник, 18 декември.
 
В същото време ще се понижат и приходите в сектора. Очаква се обаче средният доход на човек в сектора да нарасне леко с 1,1% в сравнение с периода 2015-2017 г. 
 
Работната сила в селското стопанство ще намалява средно с 3,2% на година, като ще стигне до 6,6 милиона човека през 2030 г., отбелязва документът.
 
 
Този процес ще бъде резултат от структурните промени в хранително-вкусовата промишленост на ЕС, а също и на по-добрите възможности, които други сектори предлагат на кадрите си.
 
В цялата верига за доставка на храни в Европейския съюз са заети 11 милиона стопанства с общо 44 милиона човека.
 
Селските райони и сега като цяло са изправени пред трудности при създаването на привлекателни работни места, а миграцията на населението към градски центрове продължава.
 
Заети в селското стопанство на ЕС (милиони работни места в селското стопанство) 
 
Структурните промени в сектора ще продължат и ще бъдат свързани с по-големи инвестиции в технологиите - особено в прецизното земеделие и цифровото селско стопанство. Тези инвестиции обаче са скъпи и ще окажат влияние върху пазара на труда. Кадрите ще трябва да имат повече познания за технологиите, а нуждата от класическия селскостопански труд ще намалява.
 
Друг фактор, който се очаква да повлияе върху доходите на земеделските стопанства в периода до 2030 г., са нарастващите инвестиции в ключови области като екологичните мерки и използването на по-ефективни системи за напояване. 
 
В същото време сегашния период на сравнително ниски цени на петрола и възстановяване на икономиката ще съдейства за увеличаване на инвестициите в селското стопанство.
 
Като цяло очакванията са, че разходите в аграрния сектор ще нарастват средно с 2,5% годишно между 2017 и 2030 г., като в края на периода ще бъдат с 30% по-високи от сегашните. Става дума основно за увеличаване на плащанията за енергия, торове, фуражи и услуги.
 
Докладът на ЕС за селскостопанските прогнози за периода 2017-2030 г. предлага по-подробна информация по тези въпроси, като очертава и перспективи за селскостопанските пазари на ЕС – за полските култури, месото, млякото, плодовете и зеленчуците.