До края на месеца или най-късно до 4-5 май ще бъдат изплатени т.нар. зелени плащания към земеделските производители. Това каза министър Румен Порожанов.
 
 
„Има доста нови неща за схемата за зелените плащания от гледна точка на слоя, който беше представен. Това са до 460 млн. лв. – 30 процента от компонента на директните плащания“, каза министърът. 
Вчера Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 10 млн. лв. по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
 
Плащане получиха близо 700 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ (ВПС-4), „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, както и тези които са заявили повече от едно от гореизброените направления.
 
До 85 млн. лв. преходна национална помощ ще получат над 41 000 тютюнопроизводители на 24 април, потвърди Порожанов. 
„Тази година плащанията вървят в график. Миналата година имаше определени забавяния.