На онлайн среща представители на държавите членки обсъдиха как целите, поставени в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието, да се обвържат с подготовката на стратегическите планове по новата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

Финансовата гъвкавост за екосхемите е важна за фермерите

Съгласно плана за действие Европейската комисия (ЕК) трябва да даде индивидуални препоръки на държавите членки, които да адресират 9-те специфични цели на ОСП. Идеята е да се определи посоката, в която стратегическият план трябва да реализира целите на ОСП, се казва в последния бюлетин на Министерството на земеделието. 

Същевременно стратегическият план трябва да помогне в реализирането на целите на Зеления пакт, като държавите членки могат да определят конкретните национални стойности и начина за тяхното достигане. 

ЕК обясни двата аспекта на бъдещия диалог: 

1.    Препоръките ще бъдат специфични, свързани с целите на Зеления пакт. 
Ще бъде взето предвид постигнатото до момента от всяка страна що се отнася до околната среда и климата. Ще се отразят нейните специфики, като се осигури равно третиране, уверяват от Брюксел; 

2.    Анализ на ситуацията в държавите членки на базата на наличните данни, включително SWOT анализите.
В рамките на диалога ще се проведат двустранни срещи преди и след предоставянето на препоръките. ЕК счита, че трябва да се разглеждат всички аспекти на устойчивостта – екологична, икономическа, социална. 

Държавите членки приветстваха подхода за провеждане на двустранен диалог, но поискаха препоръките на ЕК да останат с незадължителен характер. Те настояха да има прозрачност и възможност за обсъждане на ниво ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.