Няма изчезнали български породи през тази година, нито такива с понижен статус, обяви земеделският министър Десислава Танева в доклад за състоянието на аграрния сектор.

Млад фермер печели с проект за Калоферска дългокосместа коза

Една от задачите на Министерството на земеделието е да наблюдава състоянието на националните генетични ресурси в животновъдството.

Десислава Танева: „Като изчезваща порода може да бъде определена единствено породата „Плевенски кон“ - порода с най-малка численост.“

Конете от тази порода през 2009 г. са били 68, а единадесет години по-късно стадото се е увеличило до 82 броя. 

Докладът оценява като тревожно и състоянието на няколко автохтонни породи у нас.

Броят на животните от „Местна старозагорска овца“ се е увеличил за периода 2009-2019 г. от 649 глави на 943 глави. Съвсем символично е укрепването на националното стадо от „Бяла маришка овца“. За периода животните се увеличават от 860 броя на 875 броя.

Значително по-добро е положението при „Местна карнобатска овца". През последните единадесет години броят на животните се повишава от 155 на 1954.

Сравнително добри резултати има и при Сакарската овца. За 2009 г. в страната няма регистрирани такива животни. За първи път през 2011 г. в системата са вписани 1686 броя от породата, а през тази година те са вече 2157 броя. 

От комерсиалните породи тревожно е състоянието на Карнобатската и Тракийската тънкорунна овца, на Източнобългарския кон, Дунавския кон и на Дунавската бяла свиня. 

Министър Танева отбелязва, че през 2017 г. са предприети мерки за възстановяване на две национални породи.

Едната е „Българско кафяво говедо". През периода първите 31 броя от тази порода са регистрирани у нас през 2017 г. Година по-късно те вече са 899 броя, а през тази година са отчетени 1182 броя.

Другата порода е „Българско червено говедо“. За нейното развитие беше разработен развъден план, който продължава да се изпълнява и през тази година. Стадото от „Българско червено говедо“ през 2017 г. е наброявало 11 животни, а през тази година е от 13 животни.

Автохтонната порода „Източнобалканска свиня“ е била представена у нас през 2009 г. от 595 животни. Пет години по-късно броят им достига максимума си за периода – 1344 глави, а по данни за тази година националното стадо е от 1182 броя. 

Ценната порода от черни пасищни прасета обаче не е в включена в списъка на подпомаганите комерсиални породи по мярка 10 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Там са вписани общо 13 породи, като от свинете присъства единствено „Дунавска бяла свиня“. Тя се смята за реално застрашена от изчезване. Националното стадо от тази порода е наброявало 1 334 животни през 2009 г., миналата година те са били едва 800, докато през тази година са намалели до 625 броя.

Останалите 12 породи, които подлежат на подпомагане по мярка 10 от ПРСР, са: „Българско родопско говедо“, „Българско кафяво говедо“, „Българско червено говедо“, „Българска мурра“, „Североизточна българска тънкорунна овца“, „Карнобатска тънкорунна овца“, „Тракийска тънкорунна овца“, „Българска бяла млечна овца“ и четири породи коне - „Източнобалкански кон“, „Дунавски кон“, „Плевенски кон“ и „Български тежковозен кон“.

В регистъра за развъдните стада към 30 юни 2019 г. са вписани:

    • в говедовъдството 1662 стада с 118 714 говеда;
    • в биволовъдството 269 стада с 12 540 биволи;
    • в овцевъдството 2 175 стада с 335 668 овце;
    • в козевъдството 387 стада с 30 634 кози;
    • в коневъдството 871 собственици с 9920 животни;
    • в свиневъдство 50 стада с 46 789 животни;
    • в птицевъдство 14 стада с 1 244 962 птици;
    • в пчеларството 92 собственика, 161 пчелина с 21 953 пчелни семейства;
    • 39 собственици на кучета, от породи със селскостопанско предназначение с 459 кучета;
    • в зайцевъдството – 9 собственика – 1497 зайци.

Десислава Танева: „У нас е създадена и функционира добра система за мониторинг на породите.“

През тази година у нас е определена породна принадлежност на 104 говеда в четири стопанства, на 413 овце в други четири ферми и на 218 кози от две ферми. 

Развъдните организации в страната и от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) се контролират 28 автохтонни породи, които са и обект на подпомагане по ПРСР в периода 2007-2013г. по мярка 214 „Агроекологични плащания“, и по мярка 10 „Агроекология и климат“ от действащата ПРСР.