Да отпадне задължението на земеделските производители да подават декларации всяко тримесечие, за произведени количества зърно по видове, а за пшеницата и през юли, август и септември. Проект на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз предлага тази декларация да се подава веднъж годишно от всички производители, които получават директни плащания.
 
 
Според мотивите на законопроекта, тази промяна е необходима, тъй като подаването на декларации за производство в периоди, в които няма такова, е лишено от смисъл. 
 
С предложената промяна, декларацията ще се подава веднъж годишно от всички производители, които получават директни плащания, с което се намалява административната тежест, а получената информация ще обхваща общото количество зърно, което е произведено.
 
Прецизиран е и минималният капацитет на обектите за съхранение на зърно, които подават информация за съхраняваните количества.  Предвижда се изискване за подаването на месечни декларации от всички зърнопреработвателни предприятия за количеството преработено зърно по видове, като в тази връзка е дадено и определение на „зърнопреработвателни предприятия“.
 
Биопроизводство
Проектозаконът предвижда изменения за намаляване на риска от упражняване на контролна дейност без акредитация. Предлага се въвеждането на правило, според което  контролиращите лица в биопроизводството не трябва да извършват консултантска дейност. Заедно с това ще се налагат глоби на производители, които злоупотребяват с наименованието „био“. 
 
В мотивите е записано, че целта на предприетите изменения е националното законодателство да гарантира пълно съответствие с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното производство и етикетиране на биологични продукти, както и да гарантира прилагането на ефективни корективни мерки при установяване на систематични или сериозни недостатъци в работата на контролиращите лица. 
 
 
Плодове, зеленчуци и Училищни схеми
По отношение на общата организация на пазара на плодове и зеленчуци, текстовете на закона уреждащи системата за контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци с приложимите пазарни стандарти са прецизирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 
 
От настоящата 2017/2018 учебна година, прилаганите в страната ни схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ се обединиха в една обща схема за предлагане на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в детските градини и училищата. В съответствие с новото законодателство на ЕС, уреждащо обединената схема, се отменят текстовете на закона, които уреждаха прилагането на схема „Училищно мляко“, а в частта уреждаща схема „Училищен плод“ са отразени правилата на новата схема.
 
Съгласно европейската правна рамка, държавите членки, които желаят да прилагат обединената схема, трябва да изготвят Национална стратегия за срок от 6 години. Друг важен момент в прилагането на обединената схема е възможността за финансиране на съпътстващи мерки, които подпомагат основната цел на схемата – изграждане на здравословни хранителни навици у децата и придобиване на знания в областта селското стопанство, здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храни.
 
Вино
Измененията и допълненията в раздел „Вино“ са насочени към оптимизиране на законовата уредба, която е достатъчна за администрирането на режима на подпомагане в лозаро-винарския сектор. Целесъобразно е да отпадне подробното разписване в закона на мерките, включени в националните програми, тъй като това затруднява процеса на тяхното прилагане. Финансирането в лозаро-винарския сектор се осъществява въз основа на одобрени за петгодишен период от Европейската комисия Национални програми за подпомагане и наредби, включващи подробни правила за условията и реда за тяхното прилагане.
 
 
Необходимост от промяна
От началото на 2007 г. България прилага мерките включени в Общата организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в ЕС. Адекватната законова рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната, беше създадена с приемането на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС са уредени с регламенти на Европейския съвет и Европейската комисия, които се прилагат пряко. Затова със закона се определят националните структури, които ще прилагат мерките включени в Общата организация на пазара на земеделски продукти и се очертава тяхната компетентност. 
 
След последната реформа на ОСП голяма част от регламентите, към които законът препраща, бяха заменени с нови. Това налага актуализиране на правните актове на ЕС и на препратките към тях, включени в закона. 
 
Със Закона за държавните помощи е уреден цялостния режим за прилагане на държавните помощи, съгласно правото на ЕС. В него са включени и разпоредбите, които са необходими за прилагане на държавните помощи в земеделието. 
 
Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане до 30.06.2018 г.