От началото на месец март инспекторите по труда засилиха контрола в селското стопанство предвид активизирането на земеделските дейности. Законосъобразното наемане на работници в сектора е един от акцентите на тези проверки.

Социална условност в новата ОСП - що е то?

Ангажираните с обработката на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и други могат да бъдат наемани и по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

„Предвид сериозните негативи, които недекларираният труд носи за работещите в частност и за обществото като цяло, превенцията на използването му е друго направление, в което е планиран засилен контрол. Икономическата криза, предизвикана от разпространението на коронавируса, увеличава риска от използване на недеклариран труд. Инспекцията по труда напомня на работещите, че само сключеният писмено трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, може да гарантира трудовите и осигурителните им права“, уточни директорът на инспекцията във Враца Румен Младенов.

На територията на дирекция „Инспекция по труда“ Враца са планира проверки в обекти, които са оценени като високорискови чрез специална методика, разработена по проект.

„По него са назначени помощник-инспектори, които са в помощ на работодателите за повишаване информираността им по отношение на задължението им за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Те могат да демонстрират на работодатели и длъжностни лица функционалностите на достъпните на български език 41 онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска в различни високорискови икономически дейности“, заяви Младенов.

Достъпен на български език и адаптиран съгласно българското законодателство е и онлайн инструмент за интерактивна оценка на риска за превенция на разпространението на COVID-19. Помощник-инспекторите могат също да представят и функционалностите на системата за заявяване на образци на еднодневни трудови договори.