Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Според Законопроекта всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища ливади от общини и/или от държава и не притежават животни, или достатъчно на брой такива, съгласно нормата на закона, ще бъдат задължени до определен срок – 1 февруари догодина, или да се снабдят с животни по тази норма, или договорите ще бъдат прекратени.

В мотивите към законопроекта се посочва: С предложеното изменение се цели пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд да се предоставят само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. До влизане в сила на  измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 38 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд са отдавани чрез търг за дългосрочно ползване (до 5 години) както на животновъди, така и на лица, които не отглеждат пасищни селскостопански животни, но са поели ангажимент да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Към настоящия момент тези договори са действащи, но в министерството постъпват множеството сигнали и жалби от животновъди, в които се изразява недоволство, че големи площи от землищата се ползват от лица, които не притежават животни, поради което те нямат възможност да получат чрез разпределение пасища, мери и ливади за изхранване чрез паша и косене, на отглежданите от тях животни. 

Всички предложени промени в Закона, можете да видите тук:


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувано на 21.05.2015 г.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!