Община Перник въвежда забрана за паша на животни в ливади, подлежащи на коситба, които са собственост на юридически и на физически лица на територията на общината. Това става ясно от Заповед на кмета Вяра Церовска. 
 
Въведените ограничения обхващат времето от 14 април до 15 юли за равнините райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. 
 
Съз заповедта ще бъдат запознати кметовете и кметските наместници на населените места, за да следят за изпълнението й. Целта е да се осигурят необходимите количества груби фуражи за изхранване на добитъка.