Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде заповед, с която определи периода от 1 април до 31 октомври за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост. В изпълнение на тази заповед, директорите на РИОСВ и на националните паркове в защитените територии – изключителна държавна собственост, за които има изготвени планове за противопожарно устройство, ще трябва да предприемат всички необходими мерки за тяхното стриктно прилагане.
 
До 15 април те трябва също да изпратят до кметовете на общини предписания за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.  Както и предписания за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и за санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите. Директорите ще трябва да изпратят до кметовете и предложения да организират доброволни формирования за гасене на пожари в защитените територии – изключителна държавна собственост. 
 
Заповедта на министъра е с цел предотвратяване на възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии -изключителна държавна собственост - резервати, поддържани резервати и национални паркове.
 
Колеги, напомняме ви, че защитените територии – изключителна държавна собственост, са: националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан, както и резерватите и поддържаните резервати /общо 90 в цялата страна/, сред които Камчия, Сребърна, Балтата, Парангалица. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!