Засушаването продължава: обемът на водоемите, които се използват за напояване на земеделски земи, сега е запълнен средно под половината.
 
 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов съобщи това по време на парламентарен контрол в ресорната комисия в Народното събрание.
 
Язовирите за питейни нужди са пълни на 75%, за да се гарантират нуждите на гражданите, но и да има свободни обеми. Водоемите, които са свързани с  енергетиката, се поддържат запълнени около 70% от обема. 
 
Опасността от наводнения обаче не е изключена. Министър Нено Димов ще издаде заповед за проверка за проводимостта на речните корита във връзка с предстоящото снеготопене и пролетно пълноводие.
 
Затова от този месец започват проверките от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и от Басейновите дирекции за проводимостта на речните корита. Те ще направят съответните предписания към кметовете и областните управители. Ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди снеготопенето.