Министерството на земеделието и храните публикува информация относно одобрените бенефициенти по първа покана по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на новата ПРСР. 
 
В списъка са включени общо 66 одобрени бенефициенти, обхванатите от тях територии, партньорите и бюджетите: