В новата Програма за развитие на селските райони ( ПРСР 2014-2020 ) се предвижда финансово подпомагане по мярка 13 за Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения. През 2008 г. България определи два вида необлагодетелствани райони: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските, които към момента обхващат общо 26,36% от земеделските земи в страната. До края на 2017 г., България ще предефинира районите с природни ограничения, различни от планинските.

 

Подпомагането на земеделските стопани в необлагодетелстваните райони със съществуващия обхват ще допринесе не само за предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в тях, но и за опазване на биоразнообразието, тъй като тези райони обхващат повечето от естествените и полуестествените затревени площи – без дунавските и морските райони. В периода до 2020 г. България ще осигурява подкрепа за следните необлагодетелствани райони: планински райони, други необлагодетелствани райони със съществени природни ограничения и специфични райони. Мярката се състои от 3 подмерки:
• 13.1 Компенсационни плащания в планински райони;
• 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения;
• 13.3 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения.
В България няма да се прилага схемата за плащания по първия стълб за необлагодетелстваните райони.

 

Ще се подпомагат земеделски стопани, които извършват земеделска дейност на територията на планински район. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар. Плащането отразява сумата от загубата на приходи и направените допълнителни разходи заради природните ограничения в планинските райони.

 

Земеделските стопани трябва да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони и да спазват условията за кръстосано съответствие. Диференцираните нива на плащания в планинските райони са в зависимост от размера на стопанството са следните:

до – 50,0 ха - 130 евро
за частта над 50,0 ха – 100,0 ха - 70евро
за частта над 100,0 ха - 30 евро

 

Съществува риск земеделския стопанин да не получи подпомагане, ако заяви площи, които не са в добро земеделско и екологично състояние, не спазва кръстосаното съответствие и са извън допустимия слой за подпомагане в момента на кандидатстване за субсидии за тези площи. Другият риск, който съществува е при очертаване на площите, земеделския стопанин да заяви земи съседни на неговите или други, които той всъщност не стопанисва. Земеделските стопани, трябва да заявяват за подпомагане площи, които предварително са почистени/обработени и отговарят на условията за допустимост за подпомагане.

 

Земеделските стопани, когато заявяват площи за подпомагане трябва да внимават и да очертават земи, които действително те стопанисват и имат правно основание за тези площи. В ИСАК е въведена отделна страница, на която са описани всички парцели, които земеделския стопанин е заявил извън допустимия слой за подпомагане. Бенефициентът се запознава с информацията за недопустимите площи и полага подпис върху съответната страница.

 

Много лесно се кандидатства за подпомагане в необлагодетелстваните райони, тъй като искането за подпомагане представлява част от общото заявление за директни плащания. Важно е да се отбележи, че средствата, които получава бенефициента директно постъпват по неговата банкова сметка, без да е необходимо каквито и да са допълнителни заявления или други документи. Подпомагането в необлагодетелстваните райони цели да компенсира допълнителните разходи и пропуснати ползи на земеделския стопанин. Това подпомагането допринася и за противодействие на обезлюдяването, поддържане на земеделската дейност, поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие, устойчиво управление на земята и др.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!