Месец преди началото на Кампания 2023 за директни плащания Министерството на земеделието публикува Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на  интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и за реда за налагане на административни санкции.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане до 27 февруари, а в доклада с мотивите са посочени ключови моменти в правилата за подпомагане на стопаните за следващите пет години, включително промени в досегашните изисквания. 

Предвиденият за България финансов ресурс от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за периода 2023-2027 г. е в размер на около 4, 4 млрд. евро. В наредбата са конкретизирани редът и условията за прилагане на следните интервенции за директни плащания: 

•    основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ); 
•    допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;
•    схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (екосхеми); 
•    допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани; 
•    обвързано с производството подпомагане на доходите; 
•    плащане за малки земеделски стопани; 
•    специално плащане за култура – памук; 
•    интервенции за преходна национална помощ. 

Необвързаните с производството директни плащания не са променени съществено като изисквания за допустимост в сравнение с досегашния програмен период. Сменена е терминологията според новите термини, въведени с Регламент (ЕС) 2021/2115. 

Новост при допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е, че плащанията ще са за цялата допустима по основното подпомагане на доходите за устойчивост площ на стопанството, както и че документите за доказване на образователен ценз ще се изискват на етап подаване на заявлението.

По отношение на специалното плащане за памук договорите за изкупуване на произведената от кандидатите продукция от културата ще се изискват при по подаване на заявлението за кандидатстване. 

С цел насочване на подпомагането към по-малките земеделски стопани, по допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се предоставя само на земеделски стопанства с общо заявена за подпомагане площ до 600 хектара.

В рамките на Стратегическия план са разработени осем схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Екосхемите в директните плащания ще бъдат доброволни за прилагане и участие от страна на земеделските стопани и за подпомагане по тях може да бъде заявено цялото или част от стопанството. 

С подзаконовия нормативен акт са регламентирани административните проверки и проверките на място на гореизброените интервенции. Предвидени са ефективни, пропорционални и възпиращи намаления на плащанията, санкции и финансови корекции при установени нередности и други случаи на неспазване на условията на интервенциите. За изпълнение на тези изисквания в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха включени норми, които осигуряват въвеждането на системи за мониторинг и контрол, постановяването на санкции и финансови корекции.

В отделни материали ще ви запознаем с новите моменти в обвързаното с производството подпомагане с директни плащания и с преходната национална помощ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg