Със заповед на земеделския министър от 24 юли се актуализират Методиката за кръстосано съответствие и Ръководството за законоустановените изисквания за управление. 

ДФЗ: Стартират кръстосаните проверки за Кампания 2020

От ведомството припомнят схемите и мерките, за които се прилага намаление на плащанията, ако се установи неспазване на кръстосаното съответствие. Това са:

•    Схеми за директни плащания: схема за единно плащане на площ (СЕПП); преразпределително плащане; зелени плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане; специално плащане за култура – памук.
•    Плащания по мерки от Националната лозарска програма – „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Събиране на реколтата на зелено“.
•    Годишни премии по компенсаторни мерки на ПРСР: мярка 10 „Агроекология и климат“; мярка 11 „Биологично земеделие“; мярка 12 „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите; мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“; мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

От методиката фермерите могат да се запознаят как се изчисляват редукциите в субсидиите, ако не спазват кръстосаното съответствие. В ръководството пък са включени задълженията, които да следват, за да изпълняват Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ).

Актуализираните версии са публикувани на сайта на земеделското министерство, а някои от конкретните изменения и допълнения са следните:

Отпада изискването животновъдният обект да е регистриран на основание Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вместо това е необходимо само данните на животновъдния обект и идентифицираните животни да са в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.

Друга новост е свързана с данните за всички животни – новородени и закупени животни; умрели; за транспортиране, промяна на собственост или клане. Досега собственикът трябваше да подава писмено уведомяване на ветеринарния лекар. Сега вече това може да се случва и по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ.

Още уточнения се правят във връзка с азотсъдържащите торове, както и заменяне навсякъде в текста на думата „стадо“ със „стопанство“. Вижте всички промени за тази година в заповедта на ресорния министър.