На 18 май 2018 г. в град Шумен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Шуменския университет (ШУ) „Е. Константин Преславски“, съобщиха организаторите. 
 
 
На семинара асистент Димитър Димитров  от ШУ  „Е. Константин Преславски” ще запознае земеделските стопани с възможностите за напояване на земеделски земи, както и задълженията на титулярите на разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни води.
 
Лекторът ще представи на земеделските стопани методи за редуциране на разходите на вода чрез прилагане на нови алтернативни методи на напояване.
 
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ -  Шумен ще разгледат пред аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Събитието ще се проведе в град Шумен, ул. „Цар Освободител” № 99, ет. 5 (сградата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Шумен), добавиха от НССЗ.