Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите.При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лицев срок до 10 юни, комисията отправя искане до министъра на земеделието и храните или опълномощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. Това са част от промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с които се появиха много въпроси по темата. Затова Фермер.БГ потърси отговори на някои от най-често задаваните въпроси. 
 
Сашко Станчев, директор на Областна дирекция земеделие – Габрово обясни какви са процедурите за разпределение и отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Държавния и Общинския поземлен фонд.
 
"Това е едно изменение от миналата година на закона. Започнахме да го прилагаме миналата година от месец март, като идеята на ръководството на Министерство на земеделието и храните беше наистина пасищата и мерите да се използват от хора, които имат нужда от тях, защото имаше едно изкривяване за пасищата, мерите и ливадите, имаше организации, които нямат нищо общо с животновъдството имаха възможност да си закупят машини, да ги изчистят и те стояха така, а те от своя страна взимаха едни сериозни субсидии за това. А за реалните ползватели не останаха пасища и мери."
 
Директорът на Областна дирекция Земеделие обърна детайлно внимание на етапите, през които фермерите трябва да преминат, за да кандидатстват за пасища, мери и ливади. 
 
"Първата част е подаване на молба в общините за общинския поземлен фонд. Ако до 1 юни не достигнат пасища и мери от общинския поземлен фонд на основание брой животни, се подават молби до нас – областните дирекции земеделие до 10 юни за необходимост от разпределение на пасища и мери от държавния поземлен фонд. Ние започваме процедурата, като миналата година, проиграхме и трите търга и нямаше недоволни. Мисля, че успешно го направихме това."
 
Господин Станчев, предвид на дискусиите относно правните отношения и белите петна, обясни, че разпределението на пасища, мери и ливади е един вариант, който се прилага само ако фермерите не се споразумеят и допълни, че въпреки емоционалността, фермерите от Габровска област винаги са постигали доброволно споразумения. 
 
"Дори на нас ни остават свободни пасища и мери, защото нашитe общини, които имат повече такива са Габрово, Трявна, са все по билото на Балкана. Това са пасища, които не са толкова високопродуктивни, колкото са в Родопите, да речем или в парка Централен Балкан. Така че тук нямаме оплакване от недостиг, имаме липса на животновъди, това е проблемът."
 
Преслава Демирева, главен директор на дирекция “Аграрно развитие” открои най-важното, което животновъдите трябва да знаят за процедурата по разпределение и отдаване на пасища, мери и ливади от Държавния и Общинския поземлен фонд.
 
"Най-важното, което животновъдите трябва да знаят за тази процедура е, че в срок до 1 март трябва да си подадат заявление до съответните общини за искане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. След това кметът издава заповед за създаване на комисия за разпределение на пасищата, мерите и ливадите, като тук процедурата е на два етапа. Първото разпределение става на база на местонахождението на животновъдния обект т.е там, където е обектът оттам се разпределят пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд. При недостиг на такива в съответното землище се преминава към втори етап - разпределение на пасищата, мерите и ливадите в съседно землище. В момента тече процедурата по втория етап. Ако и в съседните землища има недостиг на такива площи се пристъпва към разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд. В срок до 1 юли директорът трябва да направи разпределение на пасищата от държавния поземлен фонд. Това, което е много важно да знаят е, че за първата стопанска година, за тези площи, които не влизат в допустимия слой, те няма да плащат наем. Сключват се договори за срок от 5 стопански години, които договори трябва да бъдат регистрирани в съответните общински служби. След тази процедура, свободните пасища, мери и ливади от Държавният и Общинският поземлен фонд се отдават на търг. Спечелилият сключва договори съответно с общината или с областна дирекция земеделие за държавни земи за срок от 1 година."
 
Във връзка с предстоящата кампания за създаване на масиви за ползване се набляга на няколко важни срока и детайла, които фермерите трябва да знаят и следват. 
 
"Най-важно е към момента, че в срок до 31 юли, ползвателите и собствениците на земеделски земи трябва да подадат декларации и заявления за участие в споразумения. Собствениците подават декларация, с която декларират дали имотите им ще бъдат обработвани лично от тях или че желаят техните масиви да бъдат отдадени под наем. Съответно ползвателите пускат заявление към което прилагат договорите за ползване на земеделските земи и заявяват своето желание за участие в разпределението на масивите. От 5 август започва самата процедура по създаването на тези споразумения, до тогава директорът на Областна дирекция Земеделие трябва да издаде заповед за назначаване на комисия и след 5 август започва разпределението на масивите. Разпределението става въз основа на регистрираното правно основание и въз основа на подадените заявления в общинските служби."
 
Специалистът обясни, че след като масивите бъдат разпределени, директорът на Областна дирекция Земеделие издава заповед, която включва масивите за ползване, съответните ползватели, както и белите петна. И именно след издаването на заповедта влизат в сила новостите, които земеделците трябва да знаят.
 
"Ползвателите трябва да подадат заявления до съответните общински служби за предоставяне на полските пътища и на напоителните канали и съоръжения, които попадат в техните масиви. Полските пътища съответно трябва да бъдат неизползваеми т.е които не осигуряват достъп до съответни обекти и напоителните канали и съоръженията трябва да са нефункциониращи. Оттам насетне директорът на Областна дирекция отправя искане до Общински съвет за предоставяне на полските пътища и до собствениците на напоителните канали и съоръженията за тяхното предоставяне. След отговор от общински съвети и от собствениците ползвателите за полските пътища трябва да си платят наема към техните общини и след това сключват договор с нея. Колкото до напоителните канали и съоръжения ползвателят трябва да ги уведоми, че е съгласен да предостави тези съоръжения на тях, да си заплатят съответния наем по банков път и дотогава сключват договор със съответния ползвател."