Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува документи, описващи процедурата за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”.

 


Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително кандидатите да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Няма изискване за минимална площ или минимален брой животни; да нямат изискуеми публични задължения към държавата; да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация; да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02). Първото изискване се удостоверява с актуална Регистрационна карта по Наредба 3, заверена за съответната стопанска година. С подписаната първоначална декларация ЗП декларира, че отговаря на другите изисквания, без да е необходимо да представя документи за удостоверяване на тези обстоятелства.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТУК:

Ваучери за гориво за земеделски производители - 2014 (ДОКУМЕНТИ)

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!