На 18 ноември Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители мина на второ четене в парламентарната Комисия по земеделие. Една от промените засяга въпроса за остатъчния поземлен фонд по член 19 от Закона за стопанисването и собствеността върху земеделските земи.

Остатъчен поземлен фонд: Дават се още права на общините

Агри.БГ вече писа, че се предлагат нови изключения, в които общините ще могат да се разпореждат със земи от въпросния фонд. Става дума за случаите, когато ще се изграждат инфраструктурни, енергийни и линейни обекти с национално значени, както и за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з. 

По предложение на депутата Бюрхан Абазов обаче е добавено ново разрешение за ползване на тези земи, което пряко засяга някои животновъди. В проектодокумента вече е добавено, че в срок от 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19 се предоставят от общинските съвети и за:

„... изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

Предложението на депутата е продиктувано от проблеми, с които се сблъскват стопани при регистрацията по член 137. По думите му не малко са случаите на обекти, които са разположени върху площи от остатъчния поземлен фонд и са в заварено положение, но заради липсата на документ за собственост или за наем, остават с неясен статут. 

Ако Парламентът приеме предложението на Абазов, общините ще могат да се разпореждат със земи от този фонд, като дават право на животновъди да строят и разширяват стопанствата си върху тях. От тук нататък следва гласуване в Пленарна зала и обнародване в Държавен вестник, обяснява в своя доклад председателят на земеделската комисия Мария Белова.