Производството на бяло месо от птици и зайци в кланиците, делът им от общото промишлено производство на месо у нас и броят на самите кланици е с тенденция за намаляване, сочи агростатистика на земеделското министерство.

ДФЗ: Схемата за кланици е отворена

Специализираните кланици за производство на бяло месо в България през 2019 г. са 22, а предходната година са били 24. 114 396 тона е производството от бяло месо в страната през миналата година, което е с 1.8 % по-малко от това през 2018 г.  Произведеното количество бяло месо представлява 56.5% от общото промишлено производство на месо в страната, което е спад с 2.3% за една година.

Значителен спад (-15.2%) има в добивите на втлъстен черен дроб. През 2019 г. са произведени 2 399 тона от субпродукта.

Почти 90 хил. тона е произведеното месо от закланите пилета и бройлери и субпродуктите от тях през изминалата година, като се отчита минимален ръст спрямо 2018 г.

Броят на закланите кокошки и петли и добитото от тях месо се увеличава съответно с 15.9% и 23.1% спрямо 2018 г., а средното живо тегло преди клането е 2.6 кг. 

Запасите от месо и субпродукти в кланиците към 31 декември 2019 г. са съответно с 26.7% и 58.5% по-малко спрямо същия период на предходната година. 

И през 2019 г. Северният централен район е водещ в производството на бяло месо, субпродукти и брой заклани птици и зайци в страната.

Югоизточният район е втори по обем на промишленото производство с дял от 20.7%. Най-малък дял в добивите на бяло месо има Южният централен район - 10.2%.