Приемът по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ стартира днес, 13 март, и ще продължи до 20 март 2018 г.
 
Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Размерът на финансовата подкрепа за 2018 г., определен от УС на ДФЗ, е 34 560 000 лв. Помощта е с период на действие 2018-2022 г.
 
Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.
 
 
Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).
 
Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане: 
- Мярка А - Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
- Мярка Б - Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид;
- Мярка В - Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата)
- Мярка Г - Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.
   
Изплащането на държавната помощ ще започне от 27 март 2018 г.