От днес, 2 септември, в областните дирекции на ДФЗ се приемат заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът ще продължи до 3 октомври 2016 година.

 

Осигурената финансова помощ за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения по подмярката е в размер на 150 млн. евро, като в този бюджет са предвидени 50 млн. евро за ремонт на нови и вече съществуващи улици и прилежащите им съоръжения. Също така са предвидени и 85 млн. евро за изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2000 жители, попадащи в селски райони. 
 
Предвидено е кандидатите да получават финансова помощ от общо 40 млн. евро за общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони – 15 млн. евро за детски градини и 25 млн. евро за основни или средни училища, финансирани от бюджета на общината. Общо 10 млн. евро са предвидени за финансирането на изграждане, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот в населените места в селски райони. 
 
Предвидени са още 6 млн. евро от общия бюджет за изграждане и реновиране на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни.