Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Това решиха в комисията на първо четене от Закона за арендата.
 
 
На последното заседание на това Народно събрание днес, парламентът прие новата процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. С новите промени отпада забраната имоти, декларирани за обработване с начин на трайно ползване "трайни насаждения", да бъдат включвани в споразуменията за създаване на масиви за ползване. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни всяка година. 
 
Споразуменията ще се одобряват всяка година до 30 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.
 
 
Предвидено е и удължаване на сроковете за стопанската 2016/2017 г., като срокът за подаване на заявления за участие е до 20 февруари, а споразуменията ще трябва да бъдат одобрени до 10 април 2017 г.
 
Остава досегашното предложение белите петна, с изключение на тези от държавния и общинския поземлен фонд и имотите, които собствениците не желаят да включват в масиви за ползване, да се разпределят между ползвателите.