Воденичен камък на врата на собствениците на земеделски земи продължава да бъде комасираното ползване, или т.нар. бели петна. Ако преди време на това основание са се обработвали годишно около 2 млн. дка, то към днешна дата те са не повече 1,2 млн. дка, коментира Стайко Стайков, председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

За справянето с този и други проблеми е необходимо изготвянето на изцяло ново законодателство, регулиращо поземлените отношения, допълни той по време на кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“. Форумът бе по повод 15-годишнината от учредяването на асоциацията. 

В хода на дискусията за пореден път бе повдигнат въпросът за нуждата от учредяване на Национална земеделска камара, която да бъде представителен партньор на законодателната и изпълнителната власт. За тази цел държавата следва да създаде предпоставки и правила, чрез които да стимулира обединението на неправителствения сектор и да осигури средства, с които да обезпечи административната му самостоятелност.

Необходими са и мерки за повишаване на защитата на неприкосновената частна собственост, включително недопускането кражбата на имоти, неправомерното и/или без правно основание ползване, справедливото обезщетяване от страна на държавата на собствениците при отчуждаване и др.

БАСЗЗ: От 55 млн. дка общ поземлен фонд в България обработваме 36-38 млн. дка. Само 3% от обработваемата земя ползва обществени напоителни системи. Годишно губим 5-10 % от продукцията заради природни бедствия.

По отношение на хидромелиорацията е необходимо да се установи състоянието и собствеността на съществуващите съоръжения, както и да се пристъпи към изграждане на нова и възстановяване и модернизиране на съществуващата инфраструктура – държавна и общинска собственост. 

Нужен е също финансов ресурс и стимул за собствениците на земеделски земи и земеделските производители да изграждат нови напоителни и отводнителни съоръжения на ниво стопанство, смятат от БАСЗЗ.

На форума присъства и земеделският зам.-министър Стефан Бурджев, който припомни, че са поели ангажимент да подобрят Закона за браншовите организации, като увеличат обхвата. Освен това ресорното министерство възнамерява да започне проектиране и изграждане на основните магистрални водопроводи в Северна и Южна България.