Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитровград, ще бъде обезщетен, съобщиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Стопаните на отровените крави: Всички бяха бременни

Засегнатият фермер ще получи индивидуална помощ de minimis в размер на 37 034 лв. Сумата е за компенсиране на щети и пропуснати ползи вследствие на загиналите по време на водопой на 27 юли 2020 г. 28 едри преживни животни – 20 крави, 1 бик и 7 телета. 

Животните са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ.

От Разплащателната агенция припомнят, че общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

В изследваните от БАБХ проби от крави се потвърди наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони. Tяхната концентрация превишава около 50 пъти физиологичните норми.

Междувременно стана ясно, че има значително превишение на нормите за състоянието на водите в пробите на заустване на „Неохим“ АД.

Пробите, взети „В точката на заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД в река Марица, показват значителни превишения по следните показатели: азот нитритен – около 358 пъти, азот нитратен – около 10 пъти, амониев азот – около 2 пъти, електропроводимост – около 2 пъти, химично потребление на кислород – около 2,2 пъти.

В пункта „Река Марица преди заустване на Северен колектор на Неохим АД” има незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати – 1,2 пъти.

В пункта „Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД” са установени превишавания на нормите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен – около 1,17 пъти, азот нитритен – около 24 пъти, общ азот – около 1,5 пъти, ортофосфати – около 1,13 пъти, и фосфор – около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД са значително по-ниски от тези в точката на заустване на Северния колектор, което е вследствие на разреждане на водата.

В пункт „Река Марица гр. Симеоновград, мост за град Стара Загора” се констатира превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти  и за ортофосфати – около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източно беломорски район ще продължи да извършва пробовземания и анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на дирекцията.