Значението на оранжерийното производство нараства заради тенденциите за високо целогодишно търсене. Това сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика, София.
 
 
След анализ на данните на МЗХГ, анализаторите отчитат, че между 12% и 17% е относителният дял на оранжерийната продукция в общото зеленчукопроизводство за периода 2013–2017 г.
 
Оранжерийните домати са водещи, като заемат близо 55% от общото производство за 2017 г. Тенденцията е за постоянен ръст от 2013 г. досега, като през изминалата година продукцията достигна своя връх – 56,2 хил. тона.
 
Противоположна е ситуацията при краставиците, чиито производствен обем спадна до 39,2 хил. тона, или 31% по-малко спрямо 2016 г. Има колебания в обема на произвежданата продукция по години, което може да се обясни с конюнктурните изменения както на вътрешния пазар, така и в ЕС, където българското производство заема сравнително по-голям дял.
 
 
Има спад и в производството на оранжериен пипер. Неготово количество е 2,2 хил. тона, което представлява 4,4% от общото производство на пипер в страната.
 
589 ха са полиетиленовите оранжерии, на които се пада по-голяма част от общата оранжерийна площ. Площта на стъклените оранжерийни комплекси е почти двойно по-малка – 377 ха. 
 
Значителният размер на инвестициите, необходими за стартиране на бизнеса, заедно с високия риск за тяхната възвращаемост демотивират зеленчуковите производители да работят в тази насока. 
 
Голяма част от съоръженията са остарели, което не позволява разширяване на производствената дейност и дава несигурност относно стабилността на произвежданите количества през годините. 
 
Реализацията на продукцията е друг съществен проблем, пряко свързан с маломерността на производствените единици.
 
По-съществен ръст при оранжерийното производство в средносрочна перспектива не се предвижда. Като причини експертите изтъкват значителния размер на средствата, необходими за изграждане на стъклени оранжерии, както и сравнително високите производствени разходи.
 
По прогнозни данни производството на домати ще се движи между 57–58 хил. тона, на краставици – между 54–56 хил. тона, а на пипер – малко над 3 хил. тона годишно.