Търсенето на зърнени и маслодайни култури в ЕС продължава да расте, движено основно от употребата им като фураж, макар и  търсенето за индустриални нужди да нараства по-скоростно. Това са предвижданията за пазара на полски култури според Селскостопански доклад на ЕС за 2019-30, публикуван вчера от Европейската комисия. Темата беше дискутирана и на Европейската Agricultural Outlook конференция.

ФАО: Нов рекорд на реколтата от зърнени култури

Зърненият пазар се очаква да нараства вследствие на допълнителна диференциация. Производството на този тип култури в ЕС прогнозирано ще достигне 320 млн. т през 2030 г. (сравнено с 312 млн. т през 2019 г.). Износът ще се повишава умерено поради засилената конкуренция на световно ниво и очакваното нарастване на производството в Черноморския регион.

Силен растеж се очертава за протеиновите култури в ЕС, като те ще достигнат 6,3 млн. т през 2030 г. (сравнено с 3,9 млн. т през 2019 г.). Този растеж ще бъде движен от голямото търсене на растителни протеини и местни източници на протеини, както за фуражни нужди, така и за човешка консумация.

Селскостопанските площи, отредени за маслодайни култури слабо ще намаляват, въпреки очаквания значителен растеж на площите за отглеждане на соя. Рапицата прогнозирано ще продължи да намалява, независимо от устойчивото търсене и стойността ѝ за селскотопанския цикъл. Като цяло, продукцията на маслодайни култури ще остане стабилна за разглеждания период, с очаквания тя да достигне до 32 мнл. т през 2030 г.

Очакванията за захарния сектор са за средно годишно понижение на човешката консумация от 0,8% за периода 2019-2030 г. Площите за отглеждане на захарно цвекло ще се стабилизират на около 1,6 млн. дка, а производството му ще достигне 18,5 млн. т през 2030 г. (сравнено със 17,5 млн. т през 2019 г.).

Селскостопанският доклад на ЕС за 2019-30 включва всички пазарни данни, които имат отношение към сектора, придружени от обосновка на предположенията и описание на макроикономическата картина. Прогнозите и описаните в доклада възможни сценарии ще бъдат обсъдени на годишната селскостопанска конференция на ЕС, която се проведе вчера в Брюксел.

 

Report: EU agricultural outlook 2019-30