Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) направи ремонт на Закона за подпомагане на земеделските производители. Това е вторият законопроект, след като първият беше отхвърлен в пленарна зала преди месец. Акцентите в нормативния документ са няколко.
 
 
Кандидатстване през ИСУН и ИСАК 
Както и в стария законопроект, остава предложението компенсаторните мерки да се извършват през ИСАК, а инвестиционните чрез ИСУН.
 
Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Предвижда се критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване, за които Фермер.БГ писа по-рано.
 
В едноседмичен срок от публикуване на класирането, бенефициентите, ще имат възможност да подават възражения. Предвижда се те да бъдат разглеждани от специална комисия, а срокът за произнасяне по възраженията е две седмици.
 
Оценяване на проектите
Процедура чрез подбор ще се извършва по реда на ЗУСЕСИФ за проектните предложения от първия списък до достигане на до 110 на сто от бюджета. Преди класиране и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто ще се извършва оценяване и на проектните предложения от втория списък до 110 на сто от бюджета. За всички останали проектни предложения се издава решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
 
Процедура
В законопроектът се предлага още кандидати с вече подадени заявления, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, да могат да поискат прехвърляне на заявлението си в следващ период на прием. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще може да използва и ИСАК за тяхното администриране.
 
Плащания
Условията и редът за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, както и за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще следва да бъдат уредени в двумесечен срок с наредба.