Министерството на земеделието и храните публикува Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 – 2020. 
 
В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. В проекта на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.
 
Допустими за подпомагане кандидати
Подпомагат се проекти, представени от земеделски стопани, земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. и др. еднолични търговци и юридически лица.
 
Финансови условия
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти представени от големи предприятия финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният, включително за интегрирани проекти за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
 
Приоритет по мярката се предоставя за:
1. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
2. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
3. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
4. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
5. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между
земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост;
6. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
7. Проекти, изпълнявани в Северозападния район.
 
Наредбата с приложенията, критериите и всички приложения можете да изтеглите от тук:  
 

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!