Индикативнит график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г. е публикуван. 
 
През месец април се очаква да отвори приемът на проекти по Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП). 

 В края на месец февруари 2016 г. се очаква да започне приемът на заявления по площните мерки от Програмата - Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива  за водите“ и Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Крайният срок за подаване на документи е 12 юни 2016 г.        
 
От март до юни се очаква прием по мярката за хуманно отношение към животните.
 
През месец юли се предвижда прием по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, а през септември прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.
 
Приемът по мярката за преработка – 4,2 е предвиден за края на октомври и началото на ноември. 
 
По Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите се очаква прием на заявления от август до октомври. 

Общинските подмерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също се очаква да се отворят за прием. За 5 седмици от края на месец юни ще стратира подаването на проекти по подмярка 7.2, а от края на месец юни до октомври ще се приемт заявления по подмярка – 7.6 от ПРСР (2014-2020 г.). 
 
Пълния индикативен график можете да изтеглите от тук:
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!