С последната промяна на Наредба №4 от 2014 г. за изменение и допълнение на специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (ДВ бр. 46/17.06.2016 г.) са приети нови изисквания за работата на кланниците. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:

 

1. В ал. 1 след думите „кланични пунктове“ се добавя „в които се извършва добив, транжиране и/или преработка на месо“.
2. В ал. 2 след думите „дребни преживни животни“ се добавя „птици (пилета бройлери, водоплаващи, пуйки, щраусовидни и други видове птици), лагоморфни и“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда на територията на ферма, регистрирана като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик, ползвател или наемател е фермерът, като в пункта се колят само животни, които са негова собственост, или животни, внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер.
(2) В кланичните пунктове се колят само животни от един вид или комбинация от различни видове, като общият им брой не може да надхвърля броя животни, определен като „ограничен брой животни“.
(3) Когато се колят различни видове животни, общият им брой се определя така:
1. едри преживни на възраст:
а) над 3 месеца – една единица;
б) до 3 месеца – 0,5 единици;
2. дребни преживни с живо тегло:
а) над 15 кг – 0,20 единици;
б) под 15 кг – 0,10 единици;
3. свине с живо тегло:
а) над 100 кг – 0,40 единици;
б) от 15 до 100 кг – 0,20 единици;
в) под 15 кг – 0,10 единици;
4. щраусовидни птици – 0,45 единици;
5. пилета бройлери – 0,30 единици;
6. водоплаващи птици и пуйки – 1 единица;
7. други видове птици – 0,20 единици;
8. лагоморфни – 0,5 единици.“
§ 3. В чл. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „(Регламент (EО) № 852/2004)“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
Чл. 4. В кланичните пунктове не се прилагат изискванията на:
1. Приложение ІІІ, Глава ІІ, т. 1, 2, букви „а“, „б“ и „д“, т. 5, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 853/2004) – за домашни копитни животни и щрауси.
2. Приложение ІІІ, Глава ІІ, т. 1, 2, букви „а“, „б“ и „д“, т. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 853/2004 – за домашни птици и лагоморфни.“
§ 5. В чл. 5 думите „OB, L 226, 25.06.2004 г.“ се заменят с „OB, L 139, 30.04.2004 г.“.
§ 6. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Кланичният пункт, в който се извършва клане, транжиране и производство на месни продукти, се състои най-малко от две помещения, като задължително помещенията за клане и месопреработка са отделни.
(5) Кланичният пункт не е необходимо да разполага с отделно помещение за транжиране на месо, ако съответно клането и дейностите по обработка на труповете в кланичната зала се извършват в различно време от транжирането на месото и се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяването му.“
§ 7. В чл. 10 след думите „Приложение III, Раздел I, Глава IV“ се добавя „и Раздел ІІ, Глава ІV“.
§ 8. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Неотложното клане се извършва съгласно изискванията на Приложение III, Раздел I, Глава VI на Регламент (EО) № 853/2004.“
§ 9. Създава се глава втора „а“ „Изисквания към транжорни, разположени към кланични пунктове“ с чл. 11а и 11б“:
 
„Глава втора „а“
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНЖОРНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ КЪМ КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ
 
Чл. 11а. В кланичния пункт се транжира и/или преработва само месо, добито в него.
Чл. 11б. Кланичният пункт, в който се транжира и/или преработва месо, не е необходимо да разполага със:
1. отделно оборудване за рязане на различни видове месо, ако тези дейности с месо от различни видове се извършват по различно време;
2. отделни помещения за съхраняване на неопаковано, незащитено месо и опаковано и защитено месо във втори контейнер, ако тяхното съхраняване се извършва по различно време;
3. съблекални, ако обектът има достатъчен брой шкафчета за лично и работно облекло извън работните помещения, които са разположени така, че чистите части на сградата са защитени от замърсяване; тоалетните не трябва да се отварят директно към работните помещения;
4. отделно помещение за съхранение на дезинфектанти, адитиви, опаковки, етикети, спомагателни материали, при условие че се съхраняват при подходящи хигиенни условия;
5. отделно помещение за опаковане и пакетиране на произведените месо, месни заготовки и месни продукти, при условие че дейностите се извършват в основното помещение в различно време;
6. отделен вход/изход за суровините, крайните продукти и възбранените продукти, при условие че тези дейности се извършват по различно време;
7. отделни помещения за съхранение на суровините, крайните продукти и възбранените продукти, ако в помещението има достатъчно място и е конструирано по начин, който осигурява предпазване от замърсяване, при условие че възбранените продукти са пакетирани и ясно обозначени;
8. отделни помещения за извършване на технологичните етапи на обработка/преработка, ако тези дейности се извършват по различно време, а помещението се почиства и дезинфекцира, когато е необходимо, между отделните етапи.“
§ 10. Наименованието на глава трета се изменя така: „Здравна и идентификационна маркировка, етикетиране и транспортиране“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месо и месни продукти, произведени в кланични пунктове, се етикетират съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (OB, L 335, 14.12.2013 г.) и Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (OB, L 204, 11.08.2000 г.).“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл.14. Транспортирането на месото и месните продукти се извършва съгласно изискванията на Приложение II, Глава IV на Регламент (EО) № 852/2004 и Приложение III, Раздел I, Глава VII на Регламент (EО) № 853/2004.“
§ 13. В чл. 15 думите „Кланичните пунктове се регистрират по реда на чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „Кланичните пунктове и транжорните, разположени към тях, се одобряват съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по ред, определен в Закона за храните“.
§ 14. В чл. 17 след думите „кланичните пунктове“ се добавя „и транжорните, разположени към тях“, а накрая се добавя „и Регламент (ЕО) № 882/2004“.
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Отразяването във ВетИС на дан­ните от закланите животни в кланичния пункт се извършва от ветеринарните лекари по чл. 222, ал. 1 ЗВД или от официален помощник.“
§ 16. В допълнителната разпоредба в § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „Ограничен брой животни“ е броят животни, приравнен в единици, които могат да бъдат заклани в кланичния пункт, без да се превишават следните цифри:
а) едри и дребни и преживни животни, свине и щраусовидни птици – 480 единици годишно;
б) пилета бройлери, водоплаващи птици и пуйки, други видове птици (японски пъдпъдъци, токачки, фазани, яребици) и лагоморфни – 1200 единици годишно.“