Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии. Промените имат за цел постигане на съответствие на оценките на имоти в горски територии и учредяването на ограничени вещни права върху същите с реалните пазарни цени. По този начин максимално ще бъде защитен държавния и обществен интерес, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
С предложените промени е дадена възможност на оценителите да избират самостоятелно подхода, който ще използват при определяне на цената на поземлени имоти, с цел определяне на обективна, пазарна цена на имота и на оценяваното вещно право. Предвидено е цените да се определят по метода на сравнимите продажби или други приложими методи.
 
Очакваните резултати са свързани с правилното определяне на цените на поземлени имоти в горски територии при покупко-продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права. Те трябва да съответстват на реалната пазарна цена към момента на сключване на договора за съответното вещно право върху поземлени имоти в горски територии. С приемането на Наредбата се отговаря на изискванията на европейските институции и обществото за защита на държавния и обществения интерес при сделки с вещни права в поземлени имоти в горски територии.