В новия програмен ще се подпомага отглеждането на застрашени породи животни. Това ще бъде една от допустимите дейности съгласно проекта на интервенция „Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия".

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Инвестициите, които могат да бъдат включени в проекта, са насочени към превенция и ограничаване на последствията от:

- вероятни природни бедствия;
- неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития;
- масови заразни болести.

Допустимите бенефициенти са публични органи и земеделски стопани, като ще се спрем на вторите. Категориите стопанства, допустими за подпомагане, се разпределят в няколко категории според стандартния производствен обем (СПО):

•    Много малко земеделско стопанство със СПО от 3 000 до 8 000 евро;
•    Малко земеделско стопанство със СПО от над 8 000 до 30 000 евро;
•    Средно земеделско стопанство със СПО от над 30 000 до 170 000 евро;
•    Голямо земеделско стопанство със СПО от над 170 000 евро.

Кандидатите, които се вписват в определението за „малко земеделско стопанство“, могат да участват само за дейности, свързани с отглеждане на застрашени породи животни.

Не се предоставя подкрепа за загубите на доходи в резултат на природни бедствия, неблагоприятни събития и катастрофични събития.

Ако земеделското стопанство е засегнато от природни бедствия, което е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския му потенциал, инвестициите покриват само неговото възстановяване. Нарушаването на въпросния земеделски потенциал се доказва с документ, издаден от компетентния орган.

Подкрепа ще се дава за материални и/или нематериални активи, в това число машини, съоръжения, оборудване, включително и недвижима собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност.

Финансовата помощ за земеделските стопани е следната:

•    До 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за дейности, свързани с отглеждане на застрашени породи животни – 80%; 
•    До 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, свързани с възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, нарушен от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро. А максималният размер за един кандидат варира:

  • За „много малко“ и „малко земеделско стопанство“ за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 100 000 евро;
  • За „средно земеделско стопанство“ – до 200 000 евро;
  • За „голямо земеделско стопанство“ – до 300 000 евро;
  • За отглеждане на застрашени породи животни – до 100 000 евро.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg