Проектонаредба предлага въвеждането на допълнителни изисквания, свързани с повишаване на биосигурност на обектите за отглеждане на птици. Новите допълнителни изисквания са продиктувани от критичната епизоотичната обстановка на територията на страната през 2016 и 2017 г., свързани със заболяването „Инфлуенца по птиците“.
 
 
Проектът на Наредба 44, който подлежи на обществено обсъждане до 15 април 2018 г., предлага а на входа на всяка производствена технологична сграда, да има филтър. Заедно с това да се задължат прицевъдите да водят ежедневни записи за количеството консумирана вода, фураж и смъртността, тъй като те представляват индикатори, описващи най-точно състоянието на птиците в обекта през денонощието.
 
Дава се и по-точно определение за това, какво представляват "Мюлари" като вид птица.
 
[news]
Актуализирани са и изискванията към използваемата площ при отглеждане на гъски. Гъски, отглеждани за угояване трябва да бъдат настанени до 3 бр. на кв. м., гъски, предназначени за втлъстен черен дроб, също до 3 бр. на кв. м., а за родителите максималната гъстота е до 2,5 бр. на кв. м.
 
Предвижда се използваемата площ при отглеждане на патици за угояване да бъде до 10 бр. на кв. м., но не повече от 30 кг. на кв. м. Запазва се изискването за мюлари да се отглеждат до 4 бр. на кв. м. и в допълнение се обхваща още една група от патици, а именно родителите да бъдат до 5 бр. на кв. м.
 
В заключителните разпоредби на проекта са предвидени изменения в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.