Промени за животните под селекционен контрол, биоземеделците, както и документацията за реализирани количества мляко. Това са моментите, които са променени в проекта на Наредбата, регламентираща условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 

 

 
Предлага се селекционните животни, участващи в схемите за обвързано подпомагане, да са вписани в Главния раздел на родословна книга. Според доклада на проектонаредбата тази промяна  ще спомогне за еднозначното тълкуване на условията и изискванията по схемите за обвързано подпомагане за селекционни животни.
 
[news]
Новият текст не предлага отпадане на задължението на фермерите да предоставят документи за реализация, въпреки това се цели улеснение, като се премахва задължението на ДФЗ-РА да проверява в съответните регистри наличието на обстоятелства, свързани с контрола на пазара на мляко.
 

Памукопроизводителите пък трябва да се съобразят с ново изискване, а именно продукцията им трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.

 

Друга промяна е свързана с биоземеделците. Биопроизводителите и производителите в преход трябва да удостоверят 50 % от минималните добиви, определени в Приложение № 5 към сега действащата наредба. Понижението от 75% на 50% от минималните добиви за конвенционалното оранжерийно производство цели да облекчи изискванията към биологичните производители.

 
Общественото обсъждане продължава до 11 февруари.