Подходът ЛИДЕР насърчава местните общности в селските райони да търсят нови начини за повишаване на своята конкурентоспособност, за оптимално оползотворяване на ресурсите и за преодоляване на различни по вид предизвикателства – застаряващо население, занижено качество на услуги или тотална липса на такива, възможности за заетост. 

Като цяло ЛИДЕР трябва да допринася за по-добър живот в селските райони. Но прави ли го наистина в България?

Мерките на подхода ЛИДЕР са насочени към местните инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират индивидуални проекти, създадени и изпълнени от местни партньори в отговор на конкретни проблеми и нужди на региона. 

Вече два програмни периода – 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г., одобрените МИГ разпределят значителен ресурс в сектори и дейности, определени за приоритетни в съответния район.

•    Но доколко запознати са гражданите с целите и дейността на действащия в тяхното населено място МИГ? 
•    Считат ли за ефективно разходването на средствата и взаимодействието между бизнеса, науката, институциите и неправителствения сектор? 
•    Предоставя ли ЛИДЕР улеснен достъп до финансиране за малки проекти в рамките на тяхната територия?

На тези и други въпроси се опитва да отговори фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета в рамките на проекта „Заедно за българското село!“.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!! 

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на прилагането на подхода ЛИДЕР у нас. 

Проект „Заедно за българското село!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.