Стратегия за намаляване на риска от бедствия е публикувана на сайта за обществени консултации на МС. Становища по проекта могат да се правят до 24 януари. В анализите се посочва, че наводненията и засушаванията през последните години нанасят огромни вреди на селкото стопанство.

 

„Наводненията могат да нанесат огромни щети, тъй като засягат продуктивни земеделски земи и горски масиви. От преминалите през последните години наводнения се установява, че прилаганите досега дейности за намаляване на риска от възникването на
наводнения не са достатъчни и следва да се премине към политика на цялостно управление на риска от наводнения, в условията на „съвместно съществуване” с тях”, са посочва в проекта.

 

Такъв комплексен подход – оценка и управление на риска от наводнения, е заложен в Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения. Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко чрез изграждане на хидротехнически защитни системи и съоръжения. Не по-малко пагубна за агросектора е сушата. „Установената негативна тенденция в многогодишните изменения на валежите за много райони на България показва, че има голяма вероятност за проява на чести и интензивни засушавания в страната.

 

Това налага да се изследва и анализира риска от суша и да се разработят и прилагат мерки за неговото намаляване и възможно отстраняване” е записано в проекта. Като основа за разработване на такива мерки и подобрение на управлението на риска от суша, трябва да служат научните изследвания относно съвременните изменения на климата, режима на валежите и температурата на въздуха, състоянието на растителната покривка, аномалии в почвеното овлажнение, както и европейските практики и нормативни актове в тази област.

 

Към природните бедствия се отнасят и екстремните температури. От една страна това са аномално ниски температури в пролетния, есенния и зимния период – студове, от друга – аномално високи температури през лятото – горещини, които също пряко и силно негативно влияят на селското стопанство. От важно значение за устойчивостта на политиката за намаляване на риска от бедствия ще бъде и разработването на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени.

 

Изводите, направени в проекта, са, че е необходим интегриран подход за намаляване на риска от бедствия, както и изграждането на Национален център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!