Производството на царевица от реколта‘2017 възлиза на близо 2.5 млн. тона, показват прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) от края на  декември миналата година.
 
 
Количеството е с 10.1% повече спрямо предходната година, а факторите са нарастването на реколтираните площи с 3.2%, до 4 200 хил. дка, и повишаването на средния добив с 6%, до 580 кг/дка.
 
През миналата година се наблюдава известно възстановяване на площите с царевица, след отчетения спад от около 18% през 2016 г., свързан главно с пренасочване на част от производителите към отглеждане на силно търсената за износ пшеница.
 
Експерти от аграрното министерство описват процесите в „Ситуационно-перспективен анализ“ на предлагането и потреблението на царевица през пазарната 2017/18 година.
 
 
Източник: МЗХГ
 
Началните стокови наличности от царевица, с които стартира маркетинговата 2017/18 година, се оценяват на около 571 хил. тона. Количеството е със 175 хил. тона или 44% повече спрямо година по-рано, поради същевременно намаление на износа и увеличение на вноса през изминалия сезон 2016/17.
 
Натрупването на сравнително високи преходни запаси може да се обясни с подготовка за увеличение на преработката на царевица в страната, предвид отпадане на ограниченията за производство на изоглюкоза (подсладител, базиран на нишесте) в ЕС от началото на октомври 2017 г., коментират специалистите от МЗХГ.
 
Общото предлагане на царевица през настоящата 2017/18 пазарна година се предвижда да нарасне с около 3% на годишна база, достигайки до 3 071 хил. тона. За сметка на увеличението и на производството, и на началните наличности, вносът се очаква да намалее съществено спрямо необичайно високото ниво, отчетено през сезон 2016/17.
 
 
По предварителни данни на НСИ, вносът на царевица през изтеклата 2016/17 година възлиза на 357.2 хил. тона – над седем пъти повече в сравнение с предходната пазарна година.
 
Количествата са доставени главно през периода март – юли 2017 г. (320,6 хил. тона), като средномесечните цени CIF (основно при този вид условия) варират от 288 лв./тон през юли до 310 лв./тон през април.
 
Вносните цени са близки до изкупните цени на царевица в България през същия период, които се движат в границите от 293 лв./тон до 302 лв./тон.
 
Над 84% от вноса на царевица през сезон 2016/17 е от съседните Сърбия – 192.3 хил. тона и Румъния – 108.3 хил. тона, като и при двете държави се отчита няколкократен ръст на доставките на годишна база.
 
През първите три месеца на пазарната 2017/18 година в страната са внесени 5.1 хил. тона царевица, при 6.7 хил. тона през аналогичния период на предходната година. От тях близо 4.9 хил. тона са от държави-членки на ЕС - основно от Франция, и едва 267 тона – от трети страни.
 
 
Източник: МЗХГ
 
Във връзка с голямото вътрешно предлагане и нормализирания темп на външните доставки в края на изминалата и началото на настоящата маркетингова година, общият внос за сезон 2017/18 се очаква да възстанови традиционните си нива от около 50 хил. тона.
 
През настоящата 2017/18 пазарна година общото потребление на царевица (семена, индустриална употреба, фураж и износ) се прогнозира да възлезе на 2 770 хил. тона - с 15% над нивото от предходната година, поради очакванията за увеличение на износа и на промишлената преработка.
 
При относително запазване на площите с царевица за реколта‘2018 около нивата от последните няколко години, може да се очаква употребата на царевица за семена да бъде около 11 хил. тона.
 
От началото на октомври 2017 г. отпаднаха квотите за производство на захар, изоглюкоза и инулинов сироп в рамките на Европейския съюз. Вероятно това ще доведе до значителен ръст на преработката на царевица за производство на изоглюкоза в ЕС, включително и в България.
 
Прогнозите на Европейската комисия са до 2030 г. производството на изоглюкоза в Съюза да достигне 1.9 млн. тона (при квота от 0.72 млн. тона в еквивалент на бяла захар годишно, действала до есента на 2017 г.).
 
През последните години се наблюдава значително повишение на производствените мощности за преработка на царевица в България, като има потенциал производството на нишесте да нарасне между два и три пъти през следващите години.
 
По експертна оценка, потреблението на царевица за храна и индустриална преработка нараства от около 450 хил. тона през 2014/15 година до 700 - 800 хил. тона през 2016/17 година.
 
Очаква се тенденцията на увеличение да продължи и през текущия сезон, като потреблението на царевица за промишлени цели е възможно да достигне около 900 хил. тона. От тях, около 500-600 хил. тона - за производство на нишесте и различни хранителни продукти на базата на царевица, а останалите – за биогаз.
 
По прогнозни разчети на дирекция „Животновъдство” на МЗХГ, през маркетинговата 2017/18 година за изхранване на животните се очаква да бъдат използвани около 559 хил. тона царевица. Тези разчети не отчитат евентуална промяна на броя на животните през годината.
 
През изминалата 2016/17 пазарна година износът на царевица се свива с 25% на годишна база, възлизайки на малко над 1 млн. тона, показват данни на НСИ.
 
Намалението се обяснява с голямата конкуренция на световните пазари в съчетание със засиленото търсене за индустриални цели на вътрешния пазар. В стойностно изражение, годишното понижение на износа е малко по-слабо – с 20%, до 190.9 млн. долара, поради нарастване на средната експортна цена с 6%, до 190 долара/тон.
 
По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), средната изкупна цена на царевицата през изтеклата 2016/17 пазарна година е 288 лв./тон – с 6,2% по-висока на годишна база. Увеличението се дължи на намаленото производство от реколта ‘2016, в съчетание с нарастване на търсенето за преработка.
 
От началото на текущата 2017/18 пазарна година царевицата се изкупува на малко по-ниски цени спрямо нивата отпреди една година, под влияние на високото предлагане както в страната, така и в световен мащаб.
 
Средно за първите шест месеца на сезона, изкупната цена на царевицата намалява с 6% на годишна база, до 263 лв./тон. През последните четири месеца, обаче, се наблюдава постепенно повишение на стойностите – от средно 258 лв./тон за ноември 2017 г. до 273 лв./тон за февруари 2018 г.
 
Лекото поскъпване на царевицата отразява ръста на котировките на международните пазари, свързан основно с логистични затруднения в САЩ и притеснения за продължителното сухо и горещо време в Аржентина, коментират експертите на министерството.
 
През следващите месеци може да се очаква цените на царевицата да бъдат подкрепени от прогнозите за нарастване на световното потребление. В рамките на ЕС, в това число и в България, се предвижда засилено търсене на царевица за преработка във връзка с отпадане на ограничението за производство на изоглюкоза в Съюза. Все пак, по-съществено увеличение на цените ще бъде ограничено от високото глобално предлагане за поредна година.