Земеделското министерство предвижда опростяване на правила за производителите и търговците, които предлагат на пазара семена за научни цели и селекционна дейност.
 
 
Това стана ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност и на семена, предназначени за демонстративни или производствени опити, разрешените за целта количества, в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената.
 
Министерството предвижда новата наредба да замени изцяло действащата Наредба № 17/2007 г., която сега задава правилата за тези дейности.
 
„В процеса на дългогодишно прилагане на Наредба № 17 се установи необходимостта от изменение на някои от нейните текстове с оглед прецизиране на националните правила за изпълнение на Решение 2004/842/ЕО, намаляване на административната тежест, премахване на административни процедури, както и актуализиране на съществуващите такива“, коментира зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Вергиния Кръстева в доклад за проекта.
 
Проектът е изпратен на „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД, „Геосемселект“ ООД и „Сортови семена София“ АД за предварително обсъждане, но от трите дружества не са постъпили предложения или становища.
 
 

С новия документ ще бъдат направени и технически корекции в 11 други наредби.

 
Повечето са свързани с промените в името или абревиатурата на МЗХГ, настъпили през годините, а институцията Национална служба за растителна защита (НСРЗ) се заменя навсякъде с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Промените ще засегнат следните наребди:
 
- Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн. ДВ. бр.20 от 2010г.),
 
- Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели (обн. ДВ. бр. 39 от 2005г.),
 
- Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн. ДВ. бр. 29 от 2007 г.),
 
- Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове (обн. ДВ. бр. 45 от 2007 г.), 
 
- Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (обн. ДВ. бр. 51 от 2004 г.), 
 
- Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (обн. ДВ. бр. 1 от 2008 г.), 
 
- Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн. ДВ. бр. 71 от 2006 г.), 
 
- Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз (обн. ДВ. бр. 71 от 2006 г.),
 
- Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на европейския съюз (обн. ДВ. бр. 76 от 2006 г.), 
 
- Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз (обн. ДВ. бр. 77 от 2006 г.),
 
- Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз (обн. ДВ. бр. 77 от 2006 г.).
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта за нова наредба е от днес до 17 януари 2019 г.