За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

БГ председателство на Съвета на ЕС започва с важен проект за земеделието

 

Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума от периода 305 408 054,70 лв. Усвояването за последните три месеца на 2017 година е с ръст от близо 1 % и стойност на изплатената субсидия (ЕЗФРСР) от 39 799 466.57 лева.

 

Това сочат данните от традиционната месечна информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31 декември 2017 г., която е обявена на сайта на ДФ „Земеделие”-РА.